Xóa số điện thoại

Để đổi số điện thoại. Bạn cần phải thực hiện "xóa số điện thoại hiện tại". Sau đó "cập nhật số điện thoại mới"