Bảo Rương Huyền Kim

14/04/2022

Bảo Rương Huyền Kim

 • Giới Thiệu Vật Phẩm:

 • Công Thức Ghép: Bảo Rương Huyền Kim
  • 5 Bảo Rương Hoàng Kim
  • 2 Bảo Rương Cẩm Thạch
  • 350 tiền đồng
 • Danh sách vật phẩm khi mở rương
  • Bảo Rương Huyền Kim

 

 • Bảo Rương Cẩm Thạch

VLTK2005 Kính Báo!!!