Bảo Rương Trang Sức Hoàng Kim

13/10/2023

Bảo Rương Trang Sưc Hoang Kim

  • Giới Thiệu Vật Phẩm:

  • Danh sách vật phẩm khi mở rương: ngẫu nhiên nhận theo danh sách bên dưới

  • Lưu ý:
    • Các mảnh trang sức hoặc trang bị hoàng nào đã có sẽ được quy đổi theo tỉ lệ 2 mảnh mới đổi được 1 mảnh
    • Đổi vật phẩm mảnh tại lễ quan trong đợt bảo trì tiếp theo

VLTK2005 Kính Báo!!!