S11: Mở Tính Năng Bảo tàng Viêm Đế

07/12/2023

Thân gửi chư vị!

Bảo tàng Viêm Đế là tính năng được trông chờ nhất hiện tại, ngoài cách chơi mới lạ, hấp dẫn và tính cạnh tranh cao thì những phần thưởng trang bị đặc thù của Viêm Đế sẽ luôn là niềm khao khát của toàn cõi võ lâm

 

HƯỚNG DẪN THAM GIA:

 • Phạm vi: Tất cả máy chủ
 • Thời gian diễn ra: 12h30, 18h30 và 20h30 mỗi ngày
 • Địa điểm báo danh: NPC Bình Bình Cô Nương ở Biện Kinh (214/198 và 231/185)
 • Cấp Độ Tham Gia: 
  • Máy Chủ S2 và S5
   • Chưa trùng sinh : cấp 170 trở lên
   • Trùng sinh 1: cấp 130 trở lên
   • Trùng Sinh 2 cấp 100 trở lên
  • Máy Chủ S8 và S11
   • Cấp độ 150 trở lên

 • Cần lập tổ đội để báo danh tham gia
 • Mỗi tổ đội tối đa 6 thành viên
 • Mỗi thành viên tham gia cần có Anh Hùng Thiếp hoặc Viêm Đế Lệnh
 • Chủ tổ đội sẽ đối thoại với NPC để báo danh

 • Có thể kiểm tra tình hình của tổ đội tại NPC

 • Sau khi báo danh, cả tổ đội sẽ được di chuyển vào bản đồ chờ

 • Thời gian giờ là 5 phút, tính từ thời gian bắt đầu diễn cho phép báo danh
 • Sau khi kết thúc thời gian chờ, các tổ đội sẽ được di chuyển vào bản đồ Viêm Đế và bắt đầu vượt qua các các ải
 • Mỗi bản đồ thi đấu sẽ bao gồm tối đa 3 tổ đội, tối thiểu là 2 tổ đội
 • Sau khi vượt qua mỗi ải sẽ sẽ xuất hiện Boss của ải đó. Có tổng cộng 10 ải tương ứng với 10 môn phái

 • Khi vượt qua ải 3, 6, 9, mỗi thành viên sẽ nhận được 1 Mảnh Viêm Đế Đồ Đằng (khóa) 
 • Sau khi vượt qua ải 10 sẽ được đưa vào khu vực gặp 4 boss Hoàng Kim
 • Sau khi tiêu diệt được 4 Boss Hoàng Kim, tất cả đội còn lại trong cùng 1 bản đồ sẽ được đưa vào cùng 1 khu vực tỷ thí cùng nhau.
 • Sau khi chỉ còn 1 tổ đội cuối cùng thì Siêu Boss sẽ xuất hiện
 • Tiêu diệt Siêu Boss Lương Mi Nhi sẽ hoàn thành nhiệm vụ và nhận được các phần thưởng quý
 • Mỗi đợt sẽ có tối đa 5 bản đồ Viêm Đế (Tương ứng với tối đa 15 đội có thể tham gia vượt ải)
 • Mỗi nhân vật chỉ được tham gia tối đa 2 lần/ngày và 14 lần/tuần
 • 9 Mảnh Đồ Đằng Viêm Đế sẽ đổi được 1 Viêm Đế Đồ Đằng
 • Dùng Viêm Đế Đồ Đằng với số lượng tương ứng để đổi các trang bị Viêm Đế

 


 

VẬT PHẨM LIÊN QUAN:

Vật phẩm Ghi chú

Anh Hùng Thiếp
 • Nguồn gốc: Tạp hóa tại các thành thị
 • Giá: 50 vạn.
 • Giới hạn: Sử dụng 1 lần/ngày

Viêm Đế Lệnh
 • Nguồn gốc: Kỳ trân các.
 • Giá: 20 tiền đồng.
 • Giới hạn: Sử dụng 1 lần/ngày.

Chìa khóa Viêm Đế
 • Nguồn gốc: Kỳ trân các.
 • Giá: 20 tiền đồng
 • Tác dụng: sử dụng để mở Bảo Rương Viêm Đế

Bảo Rương Viêm Đế
 • Nguồn gốc: Tiêu diệt Siêu Boss Lương Mi Nhi
 • Tác dụng: sử dụng chìa khóa Viêm Đế để mở ra các vật phẩm quý hiếm từ Viêm Đế

Hình Nhân
 • Công dụng: Hồi sinh trong bản đồ vượt ải. Mỗi lần bị hạ gục, nhân vật bị mất 1 hình nhân trong hành trang.
 • Giới hạn: Vật phẩm này chỉ được sinh ra và sử dụng trong bản đồ Viêm Đế

 


 

PHẦN THƯỞNG:

 • Phần thưởng khi qua ải: Khi vuợt qua ải 3, 6, 9 có thể nhận được 1 Mảnh Đồ Đằng Viêm Đế (khóa)
  • Lưu ý: Full rương sẽ không nhận được thưởng Mảnh Đồ Đằng Viêm Đế (khóa)
 • Phần thưởng tiêu diệt Boss Hoàng Kim: Có khả năng nhận được:
  • Mảnh Đồ Đằng Viêm Đế
  • Viêm Đế Đồ Đằng
 • Tiêu diệt Siêu Boss Lương Mi Nhi: Ngẫu nhiên 1 thành viên trong tổ đội sẽ nhận được 1 trong các phần thưởng sau:
Toại Nhân Xích Huyết Nguyên Vũ Giáp (Xác suất cực kỳ thấp)
Toại Nhân Bách Luyện Khôi (Xác suất cực kỳ thấp)
Toại Nhân Trục Thiên Ngoa (Xác suất cực kỳ thấp)
Toái Nhân Kim Lũ Nhuyễn Vi Hộ Uyển (Xác suất cực kỳ thấp)
Phục Hi Hoan ảnh Kịch (Xác suất cực kỳ thấp)
Phục Hi Vô Lượng Tịch Tà Thủ (Xác suất cực kỳ thấp)
Phục Hi Toái Tâm (Xác suất cực kỳ thấp)
Thần Nông Tiêu Dương Địa Hoàng Y (Xác suất cực kỳ thấp)
Thần Nông Nộ Lôi Đầu Hoàn (Xác suất cực kỳ thấp)
Thần Nông Ngự Phong Lữ (Xác suất cực kỳ thấp)
Chúc Dung Liệt Diệm Nộ Phong Trang (Xác suất cực kỳ thấp)
Chúc Dung Kinh Chích Bất Diệt Trảo (Xác suất cực kỳ thấp)
Nữ Oa Hồng Nhan Phát Đái (Xác suất cực kỳ thấp)
Nữ Oa Lục Nghệ Nghê Thường Thúc Đái (Xác suất cực kỳ thấp)
Mảnh Đồ Đằng Viêm Đế
Viêm Đế Đồ Đằng
Bảo Rương Viêm Đế (hạn sử dụng 7 ngày)

 

 • Phần thưởng khi sử dụng Bảo Rương Viêm Đế:
  • Bảo Rương Viêm Đế cần chìa khóa Viêm Đế để mở rương, chìa khóa Viêm Đế được bán trên Kỳ Trân Các giá : 20 tiền đồng
  • Sử dụng Ngẫu nhiên nhận được phần thưởng:
Mảnh Đồ Đằng Viêm Đế (Ngẫu nhiên 2 đến 4 vật phẩm)
Viêm Đế Đồ Đằng (Ngẫu nhiên 1 đến 5 vật phẩm)
Toại Nhân Xích Huyết Nguyên Vũ Giáp (Xác suất cực kỳ thấp)
Toại Nhân Bách Luyện Khôi (Xác suất cực kỳ thấp)
Toại Nhân Trục Thiên Ngoa (Xác suất cực kỳ thấp)
Toái Nhân Kim Lũ Nhuyễn Vi Hộ Uyển (Xác suất cực kỳ thấp)
Phục Hi Hoan ảnh Kịch (Xác suất cực kỳ thấp)
Phục Hi Vô Lượng Tịch Tà Thủ (Xác suất cực kỳ thấp)
Phục Hi Toái Tâm (Xác suất cực kỳ thấp)
Thần Nông Tiêu Dương Địa Hoàng Y (Xác suất cực kỳ thấp)
Thần Nông Nộ Lôi Đầu Hoàn (Xác suất cực kỳ thấp)
Thần Nông Ngự Phong Lữ (Xác suất cực kỳ thấp)
Chúc Dung Liệt Diệm Nộ Phong Trang (Xác suất cực kỳ thấp)
Chúc Dung Kinh Chích Bất Diệt Trảo (Xác suất cực kỳ thấp)
Nữ Oa Hồng Nhan Phát Đái (Xác suất cực kỳ thấp)
Nữ Oa Lục Nghệ Nghê Thường Thúc Đái (Xác suất cực kỳ thấp)
 • Sử dụng Viêm Đế Đồ Đằng để đổi trang bị Viêm Đế:
  • Dùng 9 Mảnh Đồ Đằng Viêm Đế để ghép thành 1 Viêm Đế Đồ Đằng
  • Đổi trang bị Viêm Đế theo số lượng yêu cầu:
  • Bộ Trang Bị Viêm Đế Cũ
Trang bị Số lượng Viêm Đế Đồ Đằng
Toại Nhân Xích Huyết Nguyên Vũ Giáp 120
Toại Nhân Bách Luyện Khôi 90
Toại Nhân Trục Thiên Ngoa 80
Toái Nhân Kim Lũ Nhuyễn Vi Hộ Uyển 80
Toại Nhân Thất Lưu Quang Yêu Khấu 80
Toại Nhân Vũ Lâm Linh 150
Toại Nhân Huyền Kim Lưu Ly Bội 150
Phục Hi Hoan ảnh Kịch 80
Phục Hi Vô Lượng Tịch Tà Thủ 80
Phục Hi Toái Tâm 60
Phục Hy Phương Nghi Ngọc Lung Yêu Hoàn 80
Phục Hi Khúc Du Xuân 150
Phục Hi Hỗn Độn Ngự Linh Y 120
Phục Hi Hổ Phách Hộ Phù 150
Thần Nông Tiêu Dương Địa Hoàng Y 80
Thần Nông Nộ Lôi Đầu Hoàn 90
Thần Nông Ngự Phong Lữ 100
Thần Nông Trảm Nhạc 150
Thần Nông Mặc Lân Triền Yêu 80
Thần Nông Thiên Tịnh Sa 150
Thần Nông Âm Dương Sát Tâm Kết 150
Chúc Dung Liệt Diệm Nộ Phong Trang 90
Chúc Dung Kinh Chích Bất Diệt Trảo 110
Chúc Dung Phá Nhật 150
Chúc Dung Thiên Viêm Lưu Yên Cẩm Đái 80
Chúc Dung Túy Thái Bình 150
Chúc Dung Tam Tiên Trấn Tây Phù 150
Nữ Oa Hồng Nhan Phát Đái 80
Nữ Oa Lục Nghệ Nghê Thường Thúc Đái 80
Nữ Oa Hàn Tương 150
Nữ Oa Bích Tịch Nhuyễn Hồ Cầu 120
Nữ Oa Niệm Nô Kiều 150
Nữ Oa ám Hương Thu Thủy Kết 150
 • Bộ Trang Bị Viêm Đế Mới Thiếu Hạo: Lưu ý chưa thể nâng cấp Hoàn Mỹ và không rã được trang sức Viêm Đế
  • Công thức ghép trang bị Viêm Đế Thiếu Hạo tại NPC

 • Thuộc tính trang bị Viêm Đế Thiếu Hạo:
 • Hình ảnh trang vị viêm đế Thiếu Hạo
   
 • Hình ảnh trang vị viêm đế Thiếu Hạo Hoàn Mỹ
   

 

 • Bộ Trang Bị Viêm Đế Mới Chuyên Húc: Lưu ý chưa thể nâng cấp Hoàn Mỹ và không rã được trang sức Viêm Đế
  • Công thức ghép trang bị Viêm Đế Thiếu Hạo tại NPC

 • Thuộc tính trang bị Viêm Đế Chuyên Húc:
 • Hình ảnh trang vị viêm đế Chuyên Húc
   

 

ÌNH ẢNH TRANG BỊ ĐẶC TRƯNG CỦA VIÊM ĐẾ Cũ:

 • Trang bị Viêm Đế chia thành nhiều bộ
 • Đây là các trang bị được KingSoft phát triển riêng cho tính năng Viêm Đế, nhưng chắc hẳn nhiều cao thủ chưa từng được trải nghiệm các trang bị này
 • Mỗi bộ trang bị sẽ bao gồm nhiều trang bị, tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, tính năng Viêm Đế chỉ ra mắt các trang bị đưới đây
 • Các trang bị khác trong các bộ trang bị này sẽ được cập nhật thêm trong thời gian tới, tùy thuộc vào tình hình và nhu cầu của game
 • Lưu ý: Thuộc Tính của Ngọc Bội Viêm Đế
  • Kháng Tất Cả: 1-5
  • Kháng hệ: từ 10~20 ( Kháng Lôi từ 10~25)
  • Thuộc Tính Khác như các trang bị Viêm Đế có sẵn
 • Bộ Trang Bị Toại Nhân
   

 

 • Bộ Trang Bị Phục Hy
   
 • Bộ Trang Bị Nữ Oa

 

 • Bộ Trang Bị Chúc Dung

 

 • Bộ Thần Nông
   
 • Rã Trang Sức Viêm Đế:
  • Nội dung: chỉ có trang sức và ngọc bội Viêm Đế mới có thể tiến hành tham gia tính năng này. Khi rã thành công sẽ nhận lại 50% Viêm Đế Đồ Đằng tương ứng với món trang sức
  • Trang sức hiện tại
   • Thần Nông Thiên Tịnh Sa
   • Thần Nông Am Dương Sát Tâm Kết
   • Chúc Dung Túy Thái Bình
   • Chúc Dung Tam Tiên Trấn Tây Phù
   • Nữ Oa Niệm Nô Kiều
   • Nữ Oa Ám Hương Thu Thủy Kết
   • Phục Hi Khúc Du Xuân
   • Phục Hi Hổ Phách Hộ Phù
   • Toại Nhân Vũ Lâm Linh
   • Toại Nhân Huyền Kim Lưu Ly Bội
  • Điều Kiện để rã
   • Trang sức tương ứng
   • 2000 tiền đồng
  • Hướng Dẫn Cách Rã:
   • Bước 1: Đối thoại với NPC Bình Bình Cô Nương chọn mục nâng cấp trang bị Viêm Đế

 • Bước 2: Chọn mục Rã Trang Sức Viêm Đế

 • Bước 3: Chọn vật phẩm Trang Sức để tiến hành rã Trang Sức Viêm Đế. Rã thành công sẽ nhận lại 50% Viêm Đế Đồ Đằng. Lưu ý: Để 2000 tiền đồng ở trong rương

 • Bước 4:Không đủ tiền đồng và không đúng vật phẩm sẽ không Rã được

Chắc hẳn rằng tính năng này sẽ giúp cho thế giới VLTK CTC sôi động và cạnh tranh nhiều hơn, đồng thời những trang bị từ Viêm Đế sẽ giúp gia tăng thêm sức mạnh cũng như nâng cao sức phòng thủ của các cao thủ trên hành trình bôn tẩu giang hồ.

VLTK CTC kính bút!