Lễ Tết Trung Thu

[Từ 11/09/2023 đến 03/10/2023

Thái Sơn-Châu Giang-Trường Giang-Hoa Sơn

Bảo Rương Cẩm Thạch

Danh Sách Vật Phẩm
Mảnh Vô Ma Ma Ni Quán (1/100) Mảnh Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái (1/100))
Mảnh Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu (1/100) Mảnh Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm (1/100)
Mảnh Tờ Hoàng Băng Tung Cẩm uyển (1/100) Mảnh Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu (1/100)
Mảnh Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội (1/100) Mảnh Vụ Trần Phật Quang Chỉ Hoàn (1/100)
Mảnh Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên Uyển (1/100) Mảnh Phục Ma ô Kim Nhuyễn Điều (1/100)
Mảnh Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm (1/100) Mảnh Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý (1/100)
Mảnh Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp (1/100) Mảnh Lôi Khung Linh Ngọc Uốn Lôi (1/100)
Mảnh Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu (1/100) Mảnh Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp (1/100)
Mảnh Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn (1/100) Mảnh Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới (1/100)
Mảnh Ngự Long Tấn Phong Hộ yển (1/100) Mảnh Tứ Không Tử Kim Cà Sa (1/100)
Mảnh U Lung Thanh Ngô Triền Yêu (1/100) Mảnh Minh ảo U Độc ám Y (1/100)
Mảnh Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội (1/100) Mảnh Đồng Cừu Giáng Long Cái Y (1/100)
Mảnh Vô Gian Phất Vân Ti đái (1/100) Mảnh Thiên Quang Sâm La Thúc ĐáI (1/100)
Mảnh Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào (1/100) Mảnh Tứ Không Hộ pháp Yêu đái (1/100)
Mảnh Ma Hoàng Huyết Y Thú Trạc (1/100) Mảnh U Lung Ngân Thềm Hộ Uyển (1/100)
Mảnh Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm Quán (1/100) Mảnhh U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý (1/100)
Mảnh Hám Thiên Hổ Đầu Khẩn Thúc Uyển (1/100) Mảnh Địa Phách Khấu Tâm Trạc (1/100)
Mảnh Hám Thiên Kim Hãn Đại Nhãn Thần Chùy(1/100) Mảnh Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp(1/100)

Thiên Sơn-Cửu Giang-Kim Sơn

Bảo Rương Cẩm Thạch

Danh Sách Vật Phẩm:
Mảnh Tứ Không Giáng Ma Giới Đao (1/100) Mảnh Vô Ma Ma Ni Quán (1/100)
Mảnh Minh ảo Hủ Cốt Hộ Uyển (1/100) Mảnh Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái (1/100)
Mảnh Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu (1/100) Mảnh Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm (1/100)
Mảnh Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu (1/100) Mảnh Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương (1/100)
Mảnh Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển (1/100) Mảnh Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù (1/100)
Mảnh Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu (1/100) Mảnh Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào (1/100)
Mảnh Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái (1/100) Mảnh U Lung Xích Yết Mật trang (1/100)
Mảnh Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn (1/100) Mảnh Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội (1/100)
Mảnh Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn (1/100) Mảnh Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên Uyển (1/100)
Mảnh Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu (1/100) Mảnh Ngự Long Tấn Phong Hộ yển (1/100)
Mảnh U Lung Thanh Ngô Triền Yêu (1/100) Mảnh Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội (1/100)
Mảnh Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới (1/100) Mảnh Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm (1/100)
Mảnh Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều (1/100) Mảnh Minh ảo U Độc ám Y (1/100)
Mảnh Tứ Không Tử Kim Cà Sa (1/100) Mảnh Vô Gian Phất Vân Ti đái (1/100)
Mảnh Thiên Quang Sâm La Thúc Đái (1/100) Mảnh Tứ Không Hộ pháp Yêu đái (1/100)
Mảnh Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý (1/100) Mảnh Địa Phách Khấu Tâm Trạc (1/100)
Mảnh Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm Quán (1/100) Mảnhh U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý (1/100)
Mảnh Hám Thiên Hổ Đầu Khẩn Thúc Uyển (1/100)

Bảo Sơn-Tung Sơn-Khánh Sơn

Bảo Rương Cẩm Thạch

Danh Sách Vật Phẩm:
Mảnh Tứ Không Giáng Ma Giới Đao (1/100) Mảnh Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa (1/100)
Mảnh Vô Ma Ma Ni Quán (1/100) Mảnh Minh ảo Hủ Cốt Hộ Uyển (1/100)
Mảnh Địch Khái Cửu Đại Cái Y (1/100) Mảnh Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái (1/100)
Mảnh Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu (1/100) Mảnh Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương (1/100)
Mảnh Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm (1/100) Mảnh Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển (1/100)
Mảnh Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển (1/100) Mảnh Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù (1/100)
Mảnh Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu (1/100) Mảnh Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào (1/100)
Mảnh Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái (1/100) Mảnh U Lung Xích Yết Mật trang (1/100)
Mảnh Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn (1/100) Mảnh Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội (1/100)
Mảnh Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn (1/100) Mảnh Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội (1/100)
Mảnh Ngự Long Tấn Phong Hộ yển (1/100) Mảnh U Lung Thanh Ngô Triền Yêu
Mảnh Tứ Không Tử Kim Cà Sa (1/100) Mảnh Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới (1/100)

Khánh Sơn

Bảo Rương Cẩm Thạch

Danh Sách Vật Phẩm:
Mảnh Tứ Không Giáng Ma Giới Đao (1/100) Mảnh Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa (1/100)
Mảnh Vô Ma Ma Ni Quán (1/100) Mảnh Minh ảo Hủ Cốt Hộ Uyển (1/100)
Mảnh Địch Khái Cửu Đại Cái Y (1/100) Mảnh Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương (1/100)
Mảnh Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm (1/100) Mảnh Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu (1/100)
Mảnh Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài (1/100) Mảnh Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết (1/100)
Mảnh Đồng Cừu Kháng Long Hộ Yển (1/100) Mảnh Địch Khái Lục Ngọc Trượng (1/100)
Mảnh Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù (1/100) Mảnh Minh ảo Hủ Cốt Hộ Uyển (1/100)
Mảnh Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu (1/100) Mảnh Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái (1/100)

Thiên Sơn-Cửu Giang-Kim Sơn

Các loại bảo rương thần binh

Rương Thần Binh Siêu Cấp Loại 3 đặc biệt(ngẫu nhiên nhận)

[Hoàn Mỹ]Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn cấp 2 [Hoàn Mỹ]Địch Khái Triền Mãng yêu đái cấp 2
[Hoàn Mỹ]Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện cấp 2 [Hoàn Mỹ]Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội cấp 2
[Hoàn Mỹ]Sương Tinh Thiên Tinh Băng Thủ cấp 2 [Hoàn Mỹ]Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển cấp 2
[Hoàn Mỹ]Vô Gian Cẩm Vân Hộ Uyển cấp 2 [Hoàn Mỹ]Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm cấp 2
[Hoàn Mỹ]Thiên Quang Hoa Vũ Mãn Thiên cấp 2

Rương Thần Binh Siêu Cấp Loại 3 đặc biệt(Môc 500.000 lựa chọn)

[Hoàn Mỹ]Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn cấp 2 [Hoàn Mỹ]Địch Khái Triền Mãng yêu đái cấp 2
[Hoàn Mỹ]Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện cấp 2 [Hoàn Mỹ]Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội cấp 2
[Hoàn Mỹ]Sương Tinh Thiên Tinh Băng Thủ cấp 2 [Hoàn Mỹ]Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển cấp 2
[Hoàn Mỹ]Vô Gian Cẩm Vân Hộ Uyển cấp 2 [Hoàn Mỹ]Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm cấp 2

Rương Thần Binh Siêu Cấp Loại 3 Đặc Biệt(Mốc 800.000 Lựa Chọn)

[Hoàn Mỹ]Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn cấp 2 [Hoàn Mỹ]Địch Khái Triền Mãng yêu đái cấp 2
[Hoàn Mỹ]Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện cấp 2 [Hoàn Mỹ]Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội cấp 2
[Hoàn Mỹ]Sương Tinh Thiên Tinh Băng Thủ cấp 2 [Hoàn Mỹ]Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển cấp 2
[Hoàn Mỹ]Vô Gian Cẩm Vân Hộ Uyển cấp 2 [Hoàn Mỹ]Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm cấp 2
Mảnh Thiên Quang Hoa Vũ Mãn Thiên(1/200)

Rương Thần Binh Loại 4 (Lựa Chọn)

[Hoàn Mỹ]Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn cấp 2 [Hoàn Mỹ]Địch Khái Triền Mãng yêu đái cấp 2
[Hoàn Mỹ]Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện cấp 2 [Hoàn Mỹ]Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội cấp 2
[Hoàn Mỹ]Sương Tinh Thiên Tinh Băng Thủ cấp 2 [Hoàn Mỹ]Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển cấp 2
[Hoàn Mỹ]Vô Gian Cẩm Vân Hộ Uyển cấp 2 [Hoàn Mỹ]Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm cấp 2
Mảnh Thiên Quang Hoa Vũ Mãn Thiên(1/200) Mảnh Thiên Quang Song Bạo Huyền Thuyết Trạc (1/200)

Rương Thần Binh Siêu Cấp Loại 4 đặc biệt(ngẫu nhiên nhận)

[Hoàn Mỹ]Địch Khái Triền Mãng yêu đái cấp 2
[Hoàn Mỹ]Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện cấp 2 [Hoàn Mỹ]Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội cấp 2
[Hoàn Mỹ]Sương Tinh Thiên Tinh Băng Thủ cấp 2 [Hoàn Mỹ]Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển cấp 2
[Hoàn Mỹ]Vô Gian Cẩm Vân Hộ Uyển cấp 2 [Hoàn Mỹ]Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm cấp 2
Thiên Quang Song Bạo Huyền Thiết Trạc [Hoàn Mỹ]Thiên Quang Hoa Vũ Mãn Thiên cấp 2

Rương Thần Binh Đặc Biệt Được Lựa Chọn Vật Phẩm

Rương Thần Binh và Rương Thần Binh Đặc Biệt(Chỉ số ngẫu nhiên)
Cập Phong Tam Thanh Phù Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận U Lung Kim Xà Phát đái
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đaou Ma Thị sơn Hải Phi Hồng Lý
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
Tứ Không Giáng Ma Giới đao Phục Ma Tử Kim Côn
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm

Rương Thần Binh Đặc Biệt Cao Cấp (Chỉ Số Đẹp)

Cập Phong Tam Thanh Phù Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận U Lung Kim Xà Phát đái
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Băng Hàng Đơn Chỉ Phi Đao
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Tứ Không Giáng Ma Giới đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
Lăng Nhạc Nội Lôi Giới Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài
Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển
Vô Ma Ma Ni Quán Địch Khái Cẩu Tích Bị Hộ Uyên
Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào Mộng Long Kim Ti chính Hồng Cà Sa
Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý Vô Gian Thanh Phong Truy Y
Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy
Địch Khái Cửu Đại Cái Y Ngự Long Tân Phong Hộ Uyển
Vô Gian Phất Vân Ti Đái U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý

Rương Thần Binh Đặc Biệt Trung Cấp (Chỉ Số Đẹp)

Cập Phong Tam Thanh Phù Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận U Lung Kim Xà Phát đái
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Băng Hàng Đơn Chỉ Phi Đao
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Tứ Không Giáng Ma Giới đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
Lăng Nhạc Nội Lôi Giới Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài
Vô Gian Phất Vân Ti Đái U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý

Rương Thần Binh Đặc Biệt Sơ Cấp (Chỉ Số Đẹp)

Cập Phong Tam Thanh Phù Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận U Lung Kim Xà Phát đái
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Băng Hàng Đơn Chỉ Phi Đao
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Tứ Không Giáng Ma Giới đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm

S2 và S5

Danh Sách: Thần Binh Siêu Cấp Loại 3 (Đặc Biệt) (ngẫu nhiên nhận)Tất cả vật phẩm đều được lên Hoàn Mỹ cấp 2

[Hoàn Mỹ]Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn cấp 2 [Hoàn Mỹ]Địch Khái Triền Mãng yêu đái cấp 2
[Hoàn Mỹ]Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên cấp 2 [Hoàn Mỹ]Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội cấp 2
[Hoàn Mỹ]Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện cấp 2 [Hoàn Mỹ] Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão cấp 2
[Hoàn Mỹ]Sương Tinh Thiên Tinh Băng Thủ cấp 2 [Hoàn Mỹ]Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển cấp 2
[Hoàn Mỹ]Vô Gian Cẩm Vân Hộ Uyển cấp 2 [Hoàn Mỹ]Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm cấp 2

Danh Sách: Thần Binh Siêu Cấp Loại 3 (Đặc Biệt) (Mốc 500.000 lựa chọn). Lưu Ý: Tất cả trang bị nhận được đều được lên Hoàn Mỹ Cấp 2

[Hoàn Mỹ]Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn cấp 2 [Hoàn Mỹ]Địch Khái Triền Mãng yêu đái cấp 2
[Hoàn Mỹ]Vô Gian Cẩm Vân Hộ Uyển cấp 2 [Hoàn Mỹ]Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội cấp 2
[Hoàn Mỹ]Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện cấp 2 [Hoàn Mỹ] Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão cấp 2
[Hoàn Mỹ]Sương Tinh Thiên Tinh Băng Thủ cấp 2 [Hoàn Mỹ]Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển cấp 2
[Hoàn Mỹ]Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm cấp 2

Danh Sách: Thần Binh Siêu Cấp Loại 3 (Đặc Biệt) (Mốc 800.000 lựa chọn)Lưu Ý: Tất cả trang bị nhận được đều được lên Hoàn Mỹ Cấp 2

[Hoàn Mỹ]Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn cấp 2 [Hoàn Mỹ]Địch Khái Triền Mãng yêu đái cấp 2
[Hoàn Mỹ]Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện cấp 2 [Hoàn Mỹ] Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão cấp 2
[Hoàn Mỹ]Sương Tinh Thiên Tinh Băng Thủ cấp 2 [Hoàn Mỹ]Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển cấp 2
[Hoàn Mỹ]Vô Gian Cẩm Vân Hộ Uyển cấp 2 [Hoàn Mỹ]Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm cấp 2
Mảnh Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên(1/200) [Hoàn Mỹ]Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội cấp 2

Danh Sách: Thần Binh Siêu Cấp Loại 4 (Lựa Chọn).Lưu Ý: Tất cả trang bị nhận được đều được lên Hoàn Mỹ Cấp 2

[Hoàn Mỹ]Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn cấp 2 [Hoàn Mỹ]Địch Khái Triền Mãng yêu đái cấp 2
[Hoàn Mỹ]Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện cấp 2 [Hoàn Mỹ]Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão cấp 2
[Hoàn Mỹ]Sương Tinh Thiên Tinh Băng Thủ cấp 2 [Hoàn Mỹ]Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển cấp 2
[Hoàn Mỹ]Vô Gian Cẩm Vân Hộ Uyển cấp 2 [Hoàn Mỹ]Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm cấp 2
Mảnh Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên(1/200) Mảnh Thiên Quang Song Bạo Huyền Thuyết Trạc(1/200)
[Hoàn Mỹ]Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội cấp 2

Danh Sách: Thần Binh Siêu Cấp Loại 4 (Đặc Biệt) (ngẫu nhiên nhận)Lưu Ý: Tất cả trang bị nhận được đều được lên Hoàn Mỹ Cấp 2

[Hoàn Mỹ]Địch Khái Triền Mãng yêu đái cấp 2 Thiên Quang Song Bạo Hàn Thuyết Trạc
[Hoàn Mỹ]Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên cấp 2 [Hoàn Mỹ]Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội cấp 2
[Hoàn Mỹ]Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện cấp 2 [Hoàn Mỹ]Vô Gian Cẩm Vân Hộ Uyển cấp 2
[Hoàn Mỹ]Sương Tinh Thiên Tinh Băng Thủ cấp 2 [Hoàn Mỹ]Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển cấp 2

Rương Thần Binh Đặc Biệt Siêu Cấp (Chỉ Số Đẹp)Lưu Ý: Tất cả trang bị nhận được đều được lên Hoàn Mỹ Cấp 2

[Hoàn mỹ]Băng Huyền Uy Thúc Giáp cấp 2 [Hoàn mỹ]Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu cấp 2
[Hoàn mỹ]Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái cấp 2 [Hoàn mỹ]Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa cấp 2
[Hoàn mỹ]Lăng Nhạc Nội Lôi Giới cấp 2 [Hoàn mỹ]Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương cấp 2
[Hoàn mỹ]Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển cấp 2 [Hoàn mỹ]Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài cấp 2
[Hoàn mỹ]Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào cấp 2 [Hoàn mỹ]Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển cấp 2
[Hoàn mỹ]Vô Ma Ma Ni Quán cấp 2 [Hoàn mỹ]Địch Khái Cẩu Tích Bị Hộ Uyên cấp 2
[Hoàn mỹ]Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào cấp 2 [Hoàn mỹ]Mộng Long Kim Ti chính Hồng Cà Sa cấp 2
[Hoàn mỹ]Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý cấp 2 [Hoàn mỹ]Vô Gian Thanh Phong Truy Y cấp 2
[Hoàn mỹ]Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội cấp 2 [Hoàn mỹ]Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy cấp 2
[Hoàn mỹ]Địch Khái Cửu Đại Cái Y cấp 2 [Hoàn mỹ]Ngự Long Tân Phong Hộ Uyển cấp 2
[Hoàn mỹ]Vô Gian Phất Vân Ti Đái cấp 2 [Hoàn mỹ]U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý cấp 2
[Hoàn mỹ]Băng Hàn Nguyệt Ảnh Ngoa cấp 2 [Hoàn mỹ]Cập Phong Chân Vũ Kiếm cấp 2
[Hoàn mỹ]Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp cấp 2 [Hoàn mỹ]Cập Phong Chân Vũ Kiếm cấp 2
[Hoàn mỹ]Vô Gian Ngọc Ban Chỉ cấp 2 [Hoàn mỹ]Vô Ma Băng Tinh Chỉ Hoàn cấp 2
[Hoàn mỹ]Sương Tinh Phong Bạo Chỉ Hoàn cấp 2 [Hoàn mỹ]Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng Giới cấp 2
[Hoàn mỹ]Băng Hàn Huyền Thiên Băng Bội cấp 2 [Hoàn mỹ]Thiên Quang Thúc Thiên Phược Địa Hoàn cấp 2
[Hoàn mỹ]Ma Thị Nghiệp Hỏa U Minh Giới cấp 2 [Hoàn mỹ]Ma Sát Vân Long Thổ Châu giới cấp 2
[Hoàn mỹ]Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội cấp 2 [Hoàn mỹ]Tứ Không Giới Luật Pháp giới cấp 2
[Hoàn mỹ]Địch Khái Thảo Gian Thạch giới cấp 2 [Hoàn mỹ]Đồng Cừu Kiến Long Ban Chỉ cấp 2

Phần Thưởng Các Loại Bảo Rương Thần Binh

Thần Binh Siêu Cấp Loại 1 Thần Binh Siêu Cấp Loại 2 Thần Binh Siêu Cấp Loại 3
Tứ Không Giáng Ma Giới Đao Tứ Không Giáng Ma Giới Đao Tứ Không Giáng Ma Giới Đao
Vô Gian ỷ Thiên Kiếm Vô Gian ỷ Thiên Kiếm Vô Gian ỷ Thiên Kiếm
Minh ảo Song Hoàn Xà Hài Minh ảo Song Hoàn Xà Hài Minh ảo Song Hoàn Xà Hài
Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
Cập Phong Chân Vũ Kiếm Cập Phong Chân Vũ Kiếm Cập Phong Chân Vũ Kiếm
Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh Thủ
Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý
Bích Hải Hồng Lăng Ba Bích Hải Hồng Lăng B Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội
Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện
U Lung Xích Yến Mật Trang U Lung Xích Yến Mật Trang Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn
Phục Ma Phổ Độ Tăng hài Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái Đồng Cừu Giáng Long Cái Y Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn Địch Khái Triền Mãng yêu đái
Đồng Cừu Giáng Long Cái Y Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào Ngự Long Tấn Phong Hộ yển
Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển Hám Thiên Kim Hoãn Đại Nhãn Thần Chùy
Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm Vô Gian Cẩm Vân Hộ Uyển
Mông Long Chính Hồng Tăng Mão

Bảo Sơn và Khánh Sơn

Rương Thần Binh Siêu Cấp Loại 3 đặc biệt(ngẫu nhiên nhận)Tất cả vật phẩm đều được lên Hoàn Mỹ cấp 2

[Hoàn Mỹ]Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn cấp 2 [Hoàn Mỹ]Địch Khái Triền Mãng yêu đái cấp 2
[Hoàn Mỹ]Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên cấp 2 [Hoàn Mỹ]Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội cấp 2
[Hoàn Mỹ]Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện cấp 2 [Hoàn Mỹ] Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão cấp 2
[Hoàn Mỹ]Sương Tinh Thiên Tinh Băng Thủ cấp 2 [Hoàn Mỹ]Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển cấp 2
[Hoàn Mỹ]Vô Gian Cẩm Vân Hộ Uyển cấp 2 [Hoàn Mỹ]Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm cấp 2
[Hoàn Mỹ]Băng Hàn Huyền Y Thức Giáp cấp 2

Rương Thần Binh Siêu Cấp Loại 3 Đặc Biệt(Mốc 500.000 lựa chọn)Tất cả vật phẩm đều được lên Hoàn Mỹ cấp 2

[Hoàn Mỹ]Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn cấp 2 [Hoàn Mỹ]Địch Khái Triền Mãng yêu đái cấp 2
[Hoàn Mỹ]Băng Hàn Huyền Y Thức Giáp cấp 2 [Hoàn Mỹ]Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội cấp 2
[Hoàn Mỹ]Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện cấp 2 [Hoàn Mỹ] Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão cấp 2
[Hoàn Mỹ]Sương Tinh Thiên Tinh Băng Thủ cấp 2 [Hoàn Mỹ]Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển cấp 2
[Hoàn Mỹ]Vô Gian Cẩm Vân Hộ Uyển cấp 2 [Hoàn Mỹ]Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm cấp 2

Rương Thần Binh Siêu Cấp Loại 3 Đặc Biệt(Mốc 800.000 Lựa Chọn)Tất cả vật phẩm đều được lên Hoàn Mỹ cấp 2

[Hoàn Mỹ]Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn cấp 2 [Hoàn Mỹ]Địch Khái Triền Mãng yêu đái cấp 2
[Hoàn Mỹ]Băng Hàn Huyền Y Thức Giáp cấp 2 [Hoàn Mỹ]Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội cấp 2
[Hoàn Mỹ]Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện cấp 2 [Hoàn Mỹ] Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão cấp 2
[Hoàn Mỹ]Sương Tinh Thiên Tinh Băng Thủ cấp 2 [Hoàn Mỹ]Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển cấp 2
[Hoàn Mỹ]Vô Gian Cẩm Vân Hộ Uyển cấp 2 [Hoàn Mỹ]Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm cấp 2
Mảnh Thiên Quang Hoa Vũ Mãn Thiên(1/200)

Rương Thần Binh Siêu Cấp Loại 4 (Lựa Chọn).Tất cả vật phẩm đều được lên Hoàn Mỹ cấp 2

Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn Địch Khái Triền Mãng yêu đái
Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
Ma Sát Cự Hỏa Liêu Thiên Uyển Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão
Sương Tinh Thiên Tinh Băng Thủ Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
Vô Gian Cẩm Vân Hộ Uyển Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm
Mảnh Thiên Quang Hoa Vũ Mãn Thiên(1/200) Mảnh Thiên Quang Song Bạo Huyền Thuyết Trạc (1/200)

Rương Thần Binh Đặc Biệt Cao Cấp- Tất cả vật phẩm đều được lên Hoàn Mỹ cấp 2(Chỉ Số Đẹp):

Cập Phong Tam Thanh Phù Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận U Lung Kim Xà Phát đái
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Băng Hàng Đơn Chỉ Phi Đao
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Tứ Không Giáng Ma Giới đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
Lăng Nhạc Nội Lôi Giới Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài
Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển
Vô Ma Ma Ni Quán Địch Khái Cẩu Tích Bị Hộ Uyên
Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào Mộng Long Kim Ti chính Hồng Cà Sa
Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý Vô Gian Thanh Phong Truy Y
Sương Tinh Thanh Phong Lữ Đái U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý
Vô Gian Phất Vân Ti Đái Ngự Long Tân Phong Hộ Uyển
[Hoàn mỹ]Vô Gian Ngọc Ban Chỉ cấp 2 [Hoàn mỹ]Vô Ma Băng Tinh Chỉ Hoàn cấp 2
[Hoàn mỹ]Sương Tinh Phong Bạo Chỉ Hoàn cấp 2 [Hoàn mỹ]Lăng Nhạc Thiên Địa Huyền Hoàng Giới cấp 2
[Hoàn mỹ]Băng Hàn Huyền Thiên Băng Bội cấp 2 [Hoàn mỹ]Thiên Quang Thúc Thiên Phược Địa Hoàn cấp 2
[Hoàn mỹ]Ma Thị Nghiệp Hỏa U Minh Giới cấp 2 [Hoàn mỹ]Ma Sát Vân Long Thổ Châu giới cấp 2
[Hoàn mỹ]Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội cấp 2 [Hoàn mỹ]Tứ Không Giới Luật Pháp giới cấp 2
[Hoàn mỹ]Địch Khái Thảo Gian Thạch giới cấp 2 [Hoàn mỹ]Đồng Cừu Kiến Long Ban Chỉ cấp 2

Phần Thưởng Các Loại Bảo Rương Thần Binh

Thần Binh Siêu Cấp Loại 1 Thần Binh Siêu Cấp Loại 2 Thần Binh Siêu Cấp Loại 3
Tứ Không Giáng Ma Giới Đao Tứ Không Giáng Ma Giới Đao Tứ Không Giáng Ma Giới Đao
Vô Gian ỷ Thiên Kiếm Vô Gian ỷ Thiên Kiếm Vô Gian ỷ Thiên Kiếm
Minh ảo Song Hoàn Xà Hài Minh ảo Song Hoàn Xà Hài Minh ảo Song Hoàn Xà Hài
Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
Cập Phong Chân Vũ Kiếm Cập Phong Chân Vũ Kiếm Cập Phong Chân Vũ Kiếm
Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh Thủ
Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý
Bích Hải Hồng Lăng Ba Bích Hải Hồng Lăng B Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội
Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện
U Lung Xích Yến Mật Trang U Lung Xích Yến Mật Trang Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn
Phục Ma Phổ Độ Tăng hài Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái Đồng Cừu Giáng Long Cái Y Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn Địch Khái Triền Mãng yêu đái
Đồng Cừu Giáng Long Cái Y Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào Ngự Long Tấn Phong Hộ yển
Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển Hám Thiên Kim Hoãn Đại Nhãn Thần Chùy
Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm Vô Gian Cẩm Vân Hộ Uyển
Mông Long Chính Hồng Tăng Mão

Long Giang và Phật Sơn

Rương Thần Binh Siêu Cấp Loại 3 đặc biệt(ngẫu nhiên nhận)

Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn Địch Khái Triền Mãng yêu đái
Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội Băng Hàn Huyền Y Thức Giáp
Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão
Sương Tinh Thiên Tinh Băng Thủ Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
Vô Gian Cẩm Vân Hộ Uyển Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm

Rương Thần Binh Siêu Cấp Loại 3 Đặc Biệt(Mốc 800.000 lựa chọn)

Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn Địch Khái Triền Mãng yêu đái
Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội Băng Hàn Huyền Y Thức Giáp
Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão
Sương Tinh Thiên Tinh Băng Thủ Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
Vô Gian Cẩm Vân Hộ Uyển Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm

Rương Thần Binh Đặc Biệt Cao Cấp (Chỉ Số Đẹp):

Cập Phong Tam Thanh Phù Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận U Lung Kim Xà Phát đái
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Băng Hàng Đơn Chỉ Phi Đao
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Tứ Không Giáng Ma Giới đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
Lăng Nhạc Nội Lôi Giới Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài
Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển
Vô Ma Ma Ni Quán Địch Khái Cẩu Tích Bị Hộ Uyên
Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào Mộng Long Kim Ti chính Hồng Cà Sa
Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý Vô Gian Thanh Phong Truy Y
Sương Tinh Thanh Phong Lữ Đái U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý
Vô Gian Phất Vân Ti Đái Ngự Long Tân Phong Hộ Uyển
Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội Tứ Không Giới Luật Pháp giới
Địch Khái Thảo Gian Thạch giới Đồng Cừu Kiến Long Ban Chỉ
Hám Thiên Kim Hoãn Đại Nhãn Thần Chùy Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch Quan

Rương Thần Binh Đặc Biệt Trung cấp_Lựa Chọn (Chỉ Số Đẹp):

Cập Phong Tam Thanh Phù Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận U Lung Kim Xà Phát đái
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Băng Hàng Đơn Chỉ Phi Đao
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Tứ Không Giáng Ma Giới đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
Lăng Nhạc Nội Lôi Giới Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài
Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển
Vô Ma Ma Ni Quán Địch Khái Cẩu Tích Bị Hộ Uyên
Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào Mộng Long Kim Ti chính Hồng Cà Sa
Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý Vô Gian Thanh Phong Truy Y
Sương Tinh Thanh Phong Lữ Đái Lôi Khung Hàn Tung Băng Bạch Quan

Rương Thần Binh Đặc Biệt Sơ Cấp_Lựa Chọn (Chỉ Số Đẹp)

Cập Phong Tam Thanh Phù Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận U Lung Kim Xà Phát đái
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Băng Hàng Đơn Chỉ Phi Đao
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Tứ Không Giáng Ma Giới đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu

Phật Sơn

Rương Thần Binh Đặc Biệt Cao Cấp_Lựa Chọn (Chỉ Số Đẹp):

Cập Phong Tam Thanh Phù Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận U Lung Kim Xà Phát đái
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Băng Hàng Đơn Chỉ Phi Đao
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Tứ Không Giáng Ma Giới đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu

Rương Thần Binh Đặc Biệt Trung Cấp_Lựa Chọn (Chỉ Số Đẹp)

Cập Phong Tam Thanh Phù Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận U Lung Kim Xà Phát đái
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Băng Hàng Đơn Chỉ Phi Đao
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán

Rương Thần Binh Đặc Biệt Sơ Cấp (Chỉ Số Đẹp)

Cập Phong Tam Thanh Phù Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận U Lung Kim Xà Phát đái
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Băng Hàng Đơn Chỉ Phi Đao
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán

S2,S5,S8 và S10

Phần Thưởng Các Loại Bảo Rương Quý Mão:Ngẫu Nhiên Nhận (Chỉ Số Đẹp)

Bảo Rương Nhâm Dần Sơ Cấp Bảo Rương Nhâm Dần Trung Cấp Bảo Rương Nhâm Dần Siêu Cấp
Tứ Không Giáng Ma Giới Đao Tứ Không Giáng Ma Giới Đao Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội
Minh ảo Song Hoàn Xà Hài Minh ảo Song Hoàn Xà Hài Vô Gian ỷ Thiên Kiếm
Cập Phong Chân Vũ Kiếm Cập Phong Chân Vũ Kiếm Minh ảo Song Hoàn Xà Hài
Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý Cập Phong Chân Vũ Kiếm
Bích Hải Hồng Lăng Ba Bích Hải Hồng Lăng Ba Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh Thủ
Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển
U Lung Xích Yến Mật Trang U Lung Xích Yến Mật Trang Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện
Phục Ma Phổ Độ Tăng hài Phục Ma Phổ Độ Tăng hài Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn
Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp
Bích Hải Khiên Tế Chỉ hoàn Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn Địch Khái Triền Mãng yêu đái
Vụ ảo Thúc Tâm chỉ hoàn Ngự Long Tấn Phong Hộ yển Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội
Chú Phược U ảo Chỉ Hoàn Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển Hám Thiên Kim Hoãn Đại Nhãn Thần Chùy
Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn Hám Thiên Kim Hoãn Đại Nhãn Thần Chùy Ngự Long Tấn Phong Hộ yển
Ngự Long Tấn Phong Hộ yển Hám Thiên Hổ đầu Khẩn Thúc Uyển Tứ Không Giới Luật Pháp giới
Ma Thị Nghiệp Hỏa U Minh Giới Địch Khái Thảo Gian Thạch giới Băng Hàn Huyền Thiên Băng Hỏa Bội
Địch Khái Thảo Gian Thạch giới Ma Thị Nghiệp Hỏa U Minh Giới Vô Gian Bạch Ngọc Bàn Chỉ
Cập Phong Thanh Tùng Pháp giới Cập Phong Thanh Tùng Pháp giới Mông Long Chính Hồng Tăng Mão
Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội Vô Ma Băng Tinh Chỉ Hoàn
U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý
Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển Mộng Long Phật Pháp Huyền Bội

Long Giang

Phần Thưởng Các Loại Bảo Rương Quý Mão:Ngẫu Nhiên Nhận (Chỉ Số Đẹp)

Bảo Rương Nhâm Dần Sơ Cấp Bảo Rương Nhâm Dần Trung Cấp Bảo Rương Nhâm Dần Siêu Cấp
Tứ Không Giáng Ma Giới Đao Tứ Không Giáng Ma Giới Đao Tứ Không Giáng Ma Giới Đao
Minh ảo Song Hoàn Xà Hài Minh ảo Song Hoàn Xà Hài Minh ảo Song Hoàn Xà Hài
Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải
Bích Hải Hồng Lăng Ba Bích Hải Hồng Lăng Ba Bích Hải Hồng Lăng Ba
Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
U Lung Xích Yến Mật Trang U Lung Xích Yến Mật Trang U Lung Xích Yến Mật Trang
Phục Ma Phổ Độ Tăng hài Phục Ma Phổ Độ Tăng hài Phục Ma Phổ Độ Tăng hài
Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phùi
Đồng Cừu Giáng Long Cái Y Đồng Cừu Giáng Long Cái Y Ngự Long Tấn Phong Hộ yển
Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào Sương Tinh Ngạo Sương đạo bàon
Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn Hám Thiên Kim Hoãn Đại Nhãn Thần Chùy
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm

Long Giang

Phần Thưởng Các Loại Bảo Rương:

Bảo Rương Lựa Chọn Kim Quang Bảo Rương Ngẫu Nhiên Kim Quang
Kim Quang Trích Tinh Hoàn Kim Quang Trích Tinh Hoàn
Kim Quang Đường Nghê Giáp Kim Quang Đường Nghê Giáp
Kim Quang Bạch Kim Yêu Đái Kim Quang Bạch Kim Yêu Đái
Kim Quang Thiên Tàm Hộ Uyển Kim Quang Thiên Tàm Hộ Uyển
Kim Quang Thiên Tàm Ngoa Kim Quang Thiên Tàm Ngoa
Kim Quang Bôn Lôi Toàn Long Thương Kim Quang Bôn Lôi Toàn Long Thương
Kim Quang Ngũ Sắc Ngọc Bội
Kim Quang Lục Phỉ Thúy Hộ Thân Phù

VLTK2005 kính báo !

B1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungVề đầu trang