Long Giang: Điểm Lưu Rương

07/08/2022

Điểm Lưu Rương

Bổn Trang gửi tới các chư vị điểm lưu rương các map!!!

  • Điểm lưu rương tại: Phượng Tường. Đại Lý và Dương Châu

  • Điểm lưu rương tại: Biện Kinh và Lâm An

  • Điểm lưu rương tại: Thành Đô và Tương Dương