Long Giang: Hoạt động máy chủ mới

07/08/2022

Hoạt động máy chủ mới Long Giang

 • Hoạt động 1: Nhận Thưởng Trang Bị Kim Phong
  • NPC: Nhận thưởng tại Lễ Quan
  • Điều kiện: cấp độ nhân vật 60
  • Giới hạn: mỗi nhân vật  nhận thưởng 1 lần
  • Thời gian: vĩnh viễn
  • Phần thưởng: Tất cả đều khóa vĩnh viễn

 • Hoạt động 2: Nhận thưởng rút tiền đồng lần đầu
  • NPC: Nhận thưởng tại Lễ Quan
  • Điều kiện: người chơi rút tiền đồng từ tiền trang Lâm An
  • Giới hạn: mỗi nhân vật nhận thưởng 1 lần
  • Thời gian: vĩnh viễn
  • Phần thưởng: Tất cả đều khóa vĩnh viễn

VLTK2005 Kính Báo!!!!