Lễ Giáng Sinh

[Từ 20/12/2021 đến 09/01/2022

Thái Sơn-Châu Giang-Trường Giang-Hoa Sơn

Bảo Rương Cẩm Thạch

Danh Sách Vật Phẩm:Thêm 1 vật phẩm, vật phẩm mới sẽ được cập nhật vào bảo trì ngày 23/12
Mảnh Vô Ma Ma Ni Quán (1/100) Mảnh Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái (1/100))
Mảnh Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu (1/100) Mảnh Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm (1/100)
Mảnh Tờ Hoàng Băng Tung Cẩm uyển (1/100) Mảnh Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu (1/100)
Mảnh Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội (1/100) Mảnh Vụ Trần Phật Quang Chỉ Hoàn (1/100)
Mảnh Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên Uyển (1/100) Mảnh Phục Ma ô Kim Nhuyễn Điều (1/100)
Mảnh Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm (1/100) Mảnh Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý (1/100)
Mảnh Hám Thiên Vũ Thần Tương Kim Giáp (1/100) Mảnh Lôi Khung Linh Ngọc Uốn Lôi (1/100)
Mảnh Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu (1/100) Mảnh Ngự Long Chiến Thần Phi Quải giáp (1/100)
Mảnh Tê Hoàng Thúy Ngọc Chỉ Hoàn (1/100) Mảnh Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới (1/100)
Mảnh Ngự Long Tấn Phong Hộ yển (1/100) Mảnh Tứ Không Tử Kim Cà Sa (1/100)
Mảnh U Lung Thanh Ngô Triền Yêu (1/100) Mảnh Minh ảo U Độc ám Y (1/100)
Mảnh Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội (1/100) Mảnh Đồng Cừu Giáng Long Cái Y (1/100)
Mảnh Vô Gian Phất Vân Ti đái (1/100) Mảnh Thiên Quang Sâm La Thúc ĐáI (1/100)
Mảnh Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào (1/100) Mảnh Tứ Không Hộ pháp Yêu đái (1/100)
Mảnh Ma Hoàng Huyết Y Thú Trạc (1/100) Mảnh U Lung Ngân Thềm Hộ Uyển (1/100)
Mảnh Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm Quán (1/100) Mảnhh U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý (1/100)
Mảnh Hám Thiên Hổ Đầu Khẩn Thúc Uyển (1/100) Mảnh Địa Phách Khấu Tâm Trạc (1/100)
Mảnh Hám Thiên Kim Hãn Đại Nhãn Thần Chùy(1/100) Mảnh Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp(1/100)

Thiên Sơn-Cửu Giang-Kim Sơn

Bảo Rương Cẩm Thạch

Danh Sách Vật Phẩm: Thêm 4 vật phẩm,vật phẩm mới sẽ được cập nhật vào bảo trì ngày 23/12
Mảnh Tứ Không Giáng Ma Giới Đao (1/100) Mảnh Vô Ma Ma Ni Quán (1/100)
Mảnh Minh ảo Hủ Cốt Hộ Uyển (1/100) Mảnh Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái (1/100)
Mảnh Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu (1/100) Mảnh Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm (1/100)
Mảnh Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu (1/100) Mảnh Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương (1/100)
Mảnh Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển (1/100) Mảnh Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù (1/100)
Mảnh Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu (1/100) Mảnh Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào (1/100)
Mảnh Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái (1/100) Mảnh U Lung Xích Yết Mật trang (1/100)
Mảnh Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn (1/100) Mảnh Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội (1/100)
Mảnh Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn (1/100) Mảnh Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên Uyển (1/100)
Mảnh Ma Sát Xích Ký Tỏa Yêu Khấu (1/100) Mảnh Ngự Long Tấn Phong Hộ yển (1/100)
Mảnh U Lung Thanh Ngô Triền Yêu (1/100) Mảnh Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội (1/100)
Mảnh Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới (1/100) Mảnh Cập Phong Huyền Ti Tam Đoạn cẩm (1/100)
Mảnh Phục Ma Ô Kim Nhuyễn Điều (1/100) Mảnh Minh ảo U Độc ám Y (1/100)
Mảnh Tứ Không Tử Kim Cà Sa (1/100) Mảnh Vô Gian Phất Vân Ti đái (1/100)
Mảnh Thiên Quang Sâm La Thúc Đái (1/100) Mảnh Tứ Không Hộ pháp Yêu đái (1/100)
Mảnh Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý (1/100) Mảnh Địa Phách Khấu Tâm Trạc (1/100)
Mảnh Vô Trần Ngọc Nữ Tố Tâm Quán (1/100) Mảnhh U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý (1/100)
Mảnh Hám Thiên Hổ Đầu Khẩn Thúc Uyển (1/100)

Bảo Sơn

Bảo Rương Cẩm Thạch

Danh Sách Vật Phẩm: thêm 5 vật phẩm, vật phẩm mới sẽ được cập nhật vào bảo trì ngày 23/12
Mảnh Tứ Không Giáng Ma Giới Đao (1/100) Mảnh Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa (1/100)
Mảnh Vô Ma Ma Ni Quán (1/100) Mảnh Minh ảo Hủ Cốt Hộ Uyển (1/100)
Mảnh Địch Khái Cửu Đại Cái Y (1/100) Mảnh Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái (1/100)
Mảnh Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu (1/100) Mảnh Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương (1/100)
Mảnh Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm (1/100) Mảnh Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển (1/100)
Mảnh Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển (1/100) Mảnh Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù (1/100)
Mảnh Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu (1/100) Mảnh Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào (1/100)
Mảnh Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái (1/100) Mảnh U Lung Xích Yết Mật trang (1/100)
Mảnh Ngự Long Thiên Môn Thúc Yêu hoàn (1/100) Mảnh Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội (1/100)
Mảnh Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn (1/100) Mảnh Ma Thị Huyết Ngọc Thất Sát Bội (1/100)
Mảnh Ngự Long Tấn Phong Hộ yển (1/100) Mảnh U Lung Thanh Ngô Triền Yêu
Mảnh Tứ Không Tử Kim Cà Sa (1/100) Mảnh Lăng Nhạc Nộ Lôi Giới (1/100)

Tung Sơn

Bảo Rương Hoàng Kim

Danh Sách Vật Phẩm: Ngẫu Nhiên Nhận
Mảnh Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu (1/100) Mảnh Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài (1/100)
Mảnh Cập Phong Tam Thanh Phù (1/100) Mảnh Đồng Cừu Kháng Long Hộ Yển (1/100)
Mảnh Địch Khái Lục Ngọc Trượng (1/100) Mảnh Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương (1/100)
Mảnh Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao (1/100) Mảnh Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù (1/100)
Mảnh Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết (1/100) Mảnh Vụ ảo Bắc Minh Đạo Quán (1/100)
Mảnh Minh ảo Tà Sát Độc Nhận (1/100) Mảnh U Lung Kim Xà Phát Đái (1/100)
Mảnh Tứ Không Giáng Ma Giới Đao (1/100) Mảnh Tê Hoàng Phụng Nghi đao (1/100)
Mảnh Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên (1/100) Mảnh Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao (1/100)
Mảnh Ma Thị sơn Hải Phi Hồng Lý (1/100) Mảnh Phục Ma Tử Kim Côn (1/100)
Mảnh Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn (1/100) Mảnh Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao (1/100)
Mảnh Địch Khái Cửu Đại Cái Y (1/100) Mảnh Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào (1/100)
Mảnh Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù (1/100) Mảnh Vô Ma Tử Khâm Cà Sa (1/100)
Mảnh Bích Hải Hồng Lăng Ba (1/100) Mảnh Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái (1/100)

Bảo Rương Cẩm Thạch

Danh Sách Vật Phẩm: Thêm 4 vật phẩm mới,vật phẩm mới sẽ được cập nhật vào bảo trì ngày 23/12
Mảnh Tứ Không Giáng Ma Giới Đao (1/100) Mảnh Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa (1/100)
Mảnh Vô Ma Ma Ni Quán (1/100) Mảnh Minh ảo Hủ Cốt Hộ Uyển (1/100)
Mảnh Địch Khái Cửu Đại Cái Y (1/100) Mảnh Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương (1/100)
Mảnh Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm (1/100) Mảnh Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu (1/100)
Mảnh Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài (1/100) Mảnh Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết (1/100)
Mảnh Đồng Cừu Kháng Long Hộ Yển (1/100) Mảnh Địch Khái Lục Ngọc Trượng (1/100)
Mảnh Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù (1/100) Mảnh Minh ảo Hủ Cốt Hộ Uyển (1/100)
Mảnh Vô Trần Thanh Tâm Hướng Thiện Châu (1/100) Mảnh Sương Tinh Thanh Phong Lũ đái (1/100)

Thiên Sơn-Cửu Giang-Kim Sơn

Các loại bảo rương thần binh

Rương Thần Binh Siêu Cấp Loại 3(ngẫu nhiên nhận)

Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn Địch Khái Triền Mãng yêu đái
Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
Ma Sát Cự Hỏa Liêu Thiên Uyển Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão
Sương Tinh Thiên Tinh Băng Thủ Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
Vô Gian Cẩm Vân Hộ Uyển Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm
Băng Hàn Huyền Y Thức Giáp Thiên Quang Hoa Vũ Mãn Thiên

Rương Thần Binh Đặc Biệt Được Lựa Chọn Vật Phẩm

Rương Thần Binh và Rương Thần Binh Đặc Biệt(Chỉ số ngẫu nhiên)
Cập Phong Tam Thanh Phù Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận U Lung Kim Xà Phát đái
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đaou Ma Thị sơn Hải Phi Hồng Lý
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Băng Hàn Đơn Chỉ Phi Đao
Tứ Không Giáng Ma Giới đao Phục Ma Tử Kim Côn
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm

Rương Thần Binh Đặc Biệt Cao Cấp (Chỉ Số Đẹp)

Cập Phong Tam Thanh Phù Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận U Lung Kim Xà Phát đái
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Băng Hàng Đơn Chỉ Phi Đao
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Tứ Không Giáng Ma Giới đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
Lăng Nhạc Nội Lôi Giới Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài
Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển
Vô Ma Ma Ni Quán Địch Khái Cẩu Tích Bị Hộ Uyên
Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào Mộng Long Kim Ti chính Hồng Cà Sa
Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý Vô Gian Thanh Phong Truy Y
Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội Hám Thiên Kim Hoàn Đại Nhãn Thần Chùy
Địch Khái Cửu Đại Cái Y Ngự Long Tân Phong Hộ Uyển
Vô Gian Phất Vân Ti Đái U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý

Rương Thần Binh Đặc Biệt Trung Cấp (Chỉ Số Đẹp)

Cập Phong Tam Thanh Phù Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận U Lung Kim Xà Phát đái
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Băng Hàng Đơn Chỉ Phi Đao
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Tứ Không Giáng Ma Giới đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
Lăng Nhạc Nội Lôi Giới Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài
Vô Gian Phất Vân Ti Đái U Lung Mặc Thù Nhuyễn Lý

Rương Thần Binh Đặc Biệt Sơ Cấp (Chỉ Số Đẹp)

Cập Phong Tam Thanh Phù Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận U Lung Kim Xà Phát đái
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Băng Hàng Đơn Chỉ Phi Đao
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Tứ Không Giáng Ma Giới đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm

Thái Sơn-Trường Giang-Châu Giang-Hoa Sơn

Danh Sách: Thần Binh Siêu Cấp Loại 3 (Đặc Biệt) (ngẫu nhiên nhận)

Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn Địch Khái Triền Mãng yêu đái
Thiên Quang Hoa Vũ Mạn Thiên Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện Mộng Long Chính Hồng Tăng Mão
Sương Tinh Thiên Tinh Băng Thủ Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
Vô Gian Cẩm Vân Hộ Uyển Vô Gian Ỷ Thiên Kiếm

Phần Thưởng Các Loại Bảo Rương Thần Binh

Thần Binh Siêu Cấp Loại 1 Thần Binh Siêu Cấp Loại 2 Thần Binh Siêu Cấp Loại 3
Tứ Không Giáng Ma Giới Đao Tứ Không Giáng Ma Giới Đao Tứ Không Giáng Ma Giới Đao
Vô Gian ỷ Thiên Kiếm Vô Gian ỷ Thiên Kiếm Vô Gian ỷ Thiên Kiếm
Minh ảo Song Hoàn Xà Hài Minh ảo Song Hoàn Xà Hài Minh ảo Song Hoàn Xà Hài
Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội Lăng Nhạc Vô Cực Huyền Ngọc Bội
Cập Phong Chân Vũ Kiếm Cập Phong Chân Vũ Kiếm Cập Phong Chân Vũ Kiếm
Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải Kế Nghiệp Huyền Vũ Hoàng Kim Khải Sương Tinh Thiên Tinh Băng Tinh Thủ
Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý
Bích Hải Hồng Lăng Ba Bích Hải Hồng Lăng B Cập Phong Thúy Ngọc Huyền Hoàng Bội
Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa Vụ ảo Tung Phong Tuyết ảnh ngoa Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển
Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương Ma Thị Liệt Diệm Quán Miện
U Lung Xích Yến Mật Trang U Lung Xích Yến Mật Trang Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn
Phục Ma Phổ Độ Tăng hài Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm
Hám Thiên Uy Vũ Thúc yêu đái Đồng Cừu Giáng Long Cái Y Băng Hàn Huyền Y Thúc Giáp
Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù Đồng Cừu Phi Long Đầu Hoàn Địch Khái Triền Mãng yêu đái
Đồng Cừu Giáng Long Cái Y Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào Ngự Long Tấn Phong Hộ yển
Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào Thiên Quang Định Tâm Ngưng Thần Phù Tứ Không Nhuyễn Bì Hộ Uyển
Vô Trần Phật Quang Chỉ Hoàn Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển Hám Thiên Kim Hoãn Đại Nhãn Thần Chùy
Ma Sát Cử Hỏa Liêu Thiên uyển Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm Vô Gian Cẩm Vân Hộ Uyển
Mông Long Chính Hồng Tăng Mão

Bảo Sơn

Rương Thần Binh Đặc Biệt Cao Cấp (Chỉ Số Đẹp): Thêm 7 vật phẩm mới

Cập Phong Tam Thanh Phù Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận U Lung Kim Xà Phát đái
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Băng Hàng Đơn Chỉ Phi Đao
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Tứ Không Giáng Ma Giới đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
Lăng Nhạc Nội Lôi Giới Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài
Sương Tinh Ngạo Sương đạo bào Tê Hoàng Băng Tung Cẩm uyển
Vô Ma Ma Ni Quán Địch Khái Cẩu Tích Bị Hộ Uyên
Lăng Nhạc Vô Ngã đạo bào Mộng Long Kim Ti chính Hồng Cà Sa
Sâm Hoang Tinh Vẫn Phi Lý Vô Gian Thanh Phong Truy Y
Sương Tinh Thanh Phong Lữ Đái

Rương Thần Binh Đặc Biệt Trung Cấp (Chỉ Số Đẹp)

Cập Phong Tam Thanh Phù Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận U Lung Kim Xà Phát đái
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Băng Hàng Đơn Chỉ Phi Đao
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Tứ Không Giáng Ma Giới đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu

Tung Sơn

Rương Thần Binh Đặc Biệt Cao Cấp (Chỉ Số Đẹp):

Cập Phong Tam Thanh Phù Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận U Lung Kim Xà Phát đái
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Băng Hàng Đơn Chỉ Phi Đao
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Tứ Không Giáng Ma Giới đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán
Lăng Nhạc Thái Cực Kiếm Băng Hàn Tâm Tiễn Yêu Khấu
Đồng Cừu Tiềm Long Yêu Đái Kế Nghiệp Chu Tước Lăng Vân Ngoa
Lăng Nhạc Nội Lôi Giới Ma Sát Quỷ Cốc U Minh Thương
Minh Ảo Hủ Cốt Hộ Uyển Phục Ma Phổ Độ Tăng Hài

Rương Thần Binh Đặc Biệt Trung Cấp (Chỉ Số Đẹp)

Cập Phong Tam Thanh Phù Đồng Cừu Kháng Long Hộ Uyển
Địch Khái Lục Ngọc Trượng Vô Ma Tẩy Tượng Ngọc Khấu
Vô Ma Hồng Truy Nhuyễn Tháp hài Kế Nghiệp Bôn Lôi Toàn Long thương
Sương Tinh Thiên Niên Hàn Thiết Lôi Khung Thiên Địa Hộ phù
Minh ảo Tà Sát Độc Nhận U Lung Kim Xà Phát đái
Bích Hải Uyên Ương Liên Hoàn đao Ma Thị Sơn Hải Phi Hồng Lý
Tê Hoàng Phụng Nghi đao Ma Hoàng án Xuất Hổ Hạng Khuyên
Sâm Hoang Phi Tinh Đoạt Hồn Băng Hàng Đơn Chỉ Phi Đao
Ngự Long Lượng Ngân Bảo đao Vụ ảo Bắc Minh Đạo quán

VLTK2005 kính báo !

B1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungB1: Sao chép nội dung bên trong thẻ div có id=my-tab-1
B2: Sửa nội dungVề đầu trang