Tính Năng: Bản Đồ Mới

18/05/2022

Bản đồ mới: Mạn Bắc 

 • Giới thiệu:
  • Mạn Bắc Thảo Nguyên 2 là bản đồ cho người chơi có thể tham gia mỗi ngày và thu thập nguyên liệu để đổi ra và nâng cấp trang bị mới.
 • Đối tượng tham gia
  • Nhân Vật Đẳng Cấp 90 trở lên
 • Giới hạn máy chủ:
  • Thử nghiệm tại hai máy chủ S2 và S5
 • NPC liên quan

 • Vật phẩm liên quan

 

 • Tham gia hoạt động​​​​​​​
  • Điều kiện tham gia hoạt động:
   • ​​​​​​​Người chơi phải có Bạch Cốt lệnh mới vào bản đồ.
   • Người chơi phải đúng cấp độ mới vào được.
   • Không sử dụng Bạch Cốt Lệnh thì không thể vào được bản đồ
  • Thời gian tham gia:
   • Dựa vào thơi gian nhận được từ việc sử dụng Bạch Cốt lệnh.
   • 1 Bạch Cốt Lệnh được tham gia bản đồ Mạc Bắc 60 phút
   • Thời gian bản đồ Mạc Bắc giống như Bản đồ Luyện Công: Tích Huyết Cốc
    • ​​​​​​​Ví dụ: ở trong bản đồ Mạc Bắc 30 phút, thì có thể tham gia bản đồ Tích Huyết Cốc còn lại 30 phút
 • Cơ chế bản đồ
  • Người chơi có sử dụng Bạch Cốt lệnh để nhận thời gian vào bản đồ.
  • Khi di chuyển vào bản đồ thì nhân vật sẽ đứng ở 1 chỗ cố định.
  • Bản đồ chỉ có rơi nguyên liệu để nâng cấp trang bị và đổi vật phẩm. Không có rơi tiền vạn và trang bị.
  • Không thể đi qua các bản đồ Phong Lăng Độ và Lâm Du Quan. Chỉ sử dụng phù  hoặc thần hành phù để đi chuyển
  • Những NPC trong bản đồ (Rương, bán thuốc, Thợ rèn) không thể sử dụng chức năng được.
  • Map lưu rương: Thành Đô
 • Công thức ghép vật phẩm

 • Công thức ghép Trang bị
  • ​​​​​​​Người chơi tới đối thoại Mạn Bắc Thương nhân để dung nguyên liệu thu thập được để đổi vật phẩm và trang bị.
  • Trang bị Trấn Quốc An Bang Hoàn Mỹ
  • Lưu ý: đối với Văn Sử Ấn và Trang Sức Tây Bắc khi tiến hành nâng cấp không cần bỏ nguyên liệu vào khung nâng cấp

 • Văn Sử ấn

 • Trang sức Tây Bắc

 

 • Thuộc tính Trang bị​​​​​​​
  • Trang bị Trấn Quốc An Bang Hoàn Mỹ

 • Văn Sử ấn

 • Trang sức Tây Bắc

VLTK2005 Kính Báo!