Tổng hợp các loại bảo rương tính năng

10/07/2020

Tổng hợp các loại bảo rương tính năng

 • Giới thiệu vật phẩm:

 • Nguồn gốc vật phẩm
  • Tính năng Vượt Ải
   • Hoàn thành ải 10 nhận được 1 bảo rương vượt ải
   • Hoàn thành ải 15 nhận được 1 bảo rương vượt ải
   • Hoàn thành ải 20 nhận được 1 bảo rương vượt ải
   • Hoàn thành ải 25 nhận được 1 bảo rương vượt ải
  • Tính năng Phong Lăng Độ
   • Tiêu diệt boss Thủy Tặc Đầu Lĩnh nhận được 1 bảo rương thủy tặc
  • Chiến trường Tống Kim
   • Điều kiện nhận 2 bảo rương tống kim
    • Tích lũy trên 3000 điểm tích lũy khi kết thúc trận
    • Bên chiến thắng mới được tính
 • Nâng cấp Bảo Rương

 • Phần Thưởng Bảo Rương

VLTK2005 Kính Bút!!