Hoàn Nguyên Trang Bị Viêm Đế Hoàn Mỹ

31/12/2020

Hoàn Nguyên Trang Bị Viêm Đế Hoàn Mỹ

 • Nội dung: hoàn nguyên trang bị là tính năng trả trang vị [Hoàn Mỹ] Viêm Đế về trang bị Viêm Đế như cũ. Cần phải tiêu tốn tiều đồng để hoàng nguyên đồng thời sẽ trả lại một số vật phẩm viêm đế đồ đăng cho người chơi, đây là tính năng giúp cải tạo lại trang bị [Hoàn Mỹ] Viêm Đế
 • Điều kiện cần thiết để hoàn nguyên
  • Nguyên liệu cần:
   • 2000 tiền đồng
   • 1 trang bị [Hoàn Mỹ] Viêm Đế Tương Ứng
  • Nhận lại:
   • 1 trang bị viêm đế tương ứng
   • 80 viêm đế đồ đằng (khóa)
 • Thay đổi khi hoàn nguyên
Trước khi Hoàn Nguyên Sau Khi Hoàn Nguyên
 • Hướng dẫn khi hoàn nguyên

 • Lưu ý
  • Không đủ tiền đồng không thể hoàn nguyên
  • Không đúng trang bị viêm đế tương ứng không thể hoàn nguyên
  • Trang bị khóa sẽ không thể tiến hành hoàn nguyên

VLTK2005 Kính Báo!