Shop Điểm Tích Lũy Sự Kiện

28/06/2023

Shop Điểm Tích Lũy Sự Kiện

  • Thời gian cập nhật: Bảo trì ngày 03-07-2023
  • Giới thiệu: hệ thống điểm tích lũy sự kiện có được khi tham gia các sự kiện diễn ra trong game, chư vị nhận biết thông qua rương hành trang của nhân vật

  • NPC Liên Quan:

  • Điểm đổi tại cửa hàng:

  • Hình ảnh bộ trang bị Vinh Diệu
Vật phẩm Vật Phẩm

VLTK2005 Kính Báo!!