Tính năng: Phi Phong

26/02/2024

Tính năng: Phi Phong

 • Bổn trang xin giới thiệu tính năng mới : chế tạo Phi Phong
 • NPC Liên Quan

 • Vật Phẩm Liên Quan

 • Công Thức Chế tạo.
  • Lưu ý: Khi chế tạo sẽ ra Phi Phòng có HSD 7 ngày

 • Công Thức Trùng Luyện Phi Phong"
  • Lưu ý: Khi trùng luyện HSD của Phi Phong là 7 ngày

 • Thuộc Tính Phi Phong
  • Thuộc tính lựa chọn gồm : Nội Công, Thân Pháp, Sức Mạnh

VLTK 2005 Kính Báo!!!