Tính năng mới: Set Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái

29/09/2023

Tính năng mới: Set Trang Bị Hoàng Kim Môn Phái

 • Giới thiệu tính năng
  • Set trang bị Hoàng Kim Môn Phái là hệ thống giúp các trang bị Hoàng Kim Môn Phái bộc lộ khả năng ưu điểm của mình, khi mang đúng các món trang bị từ hệ thống yêu cầu thì người chơi sẽ được thêm thuộc tính
 • Điều kiện:
  • Có ích nhất 2 món trang bị hoàng kim hoặc 4 món trang bị hoàng kim
  • Phải đúng trang bị của hệ phái thì mới kích hoạt được tính năng này
   • Ví dụ:
    • Trang bị 1 món Thiếu Lâm Quyền và 1 món Thiếu Lâm Bổng sẽ không được tính kích hoạt thuộc tính 2 món
    • Trang bị 1 món Thiếu Lâm Quyền và 3 món Thiếu Lâm Bổng sẽ chỉ được tính thuộc tính 2 món của Thiếu Lâm Bổng
    • Trang bị 2 món Thiếu Lâm Quyền và 2 món Thiếu Lâm Bổng sẽ được tính 2 món trang bị của mỗi hệ phái Thiếu Lâm Quyền Hoặc Bổng

 • Quyền lợi
  • Thuộc tính được cộng dồn khi người chơi mang đủ 4 món Trang Bị Hoàng Kim
   • Ví dụ : 4 món Thiếu Lâm Quyền hoặc Bổng Hoặc Đao tổng Sinh lực: 900 + 600 và Kháng tất cả 3%

VLTK2005 Kính Báo